Rozporządzenie RODO

Wpisy

EU Flag Close-up

Informacje odnośnie RODO

Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [określane dalej także jako „RODO”], chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Operator tj. ALT-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Nienadowej 12, 37-750 Dubiecko (zwana dalej także ADO, Administratorem lub Operatorem), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@alt-kom.pl, lub numerami telefonu: 604 540 288, 16 651 20 16.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności.

Jakie dane osobowe zbieramy i przechowujemy?

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, tj.

 • imię i nazwisko,
 • miejsce i datę urodzenia,
 • adres miejsca zameldowania na pobyt stały,
 • adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
 • numeru ewidencyjny PESEL,
 • nazwa, seria i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu,
 • dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • adres poczty elektronicznej,
 • Dane ułatwiające komunikację z klientem, tj.: nr telefonu, adres e-mail.
 • Ponadto za zgodą Abonenta możemy zbierać także takie dane jak: NIP, nr rachunku bankowego.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej także RODO, (tzn. na podstawie udzielonej zgody w zakresie danych obejmujących numer NIP, adres e-mail, numer telefonu – gdy Abonent podał takie dane) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przetwarzanie danych jest potrzebne w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Administratora – co stanowi jego prawnie uzasadniony interes).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, którym Operator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. organom publicznym, organom ścigania, sądom), a także podmiotom świadczącym dla Operatora usługi serwisowe, programistyczne, prawne, księgowo-rachunkowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, hostingowe, pocztowe, kurierskie, podmiotom współpracującym z Operatorem w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych w takim zakresie jaki będzie potrzebny dla realizacji Umowy. Odbiorcami mogą być także podmioty prowadzące działalność płatniczą /np. banki/, podmioty nabywające wierzytelności, inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni – w celu umieszczenia danych w ich spisach abonentów (gdy Abonent wyraził na to zgodę).

Jakie maja Państwo prawa?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i wykonywania Umowy. Podanie danych dla celów marketingowych Administratora nie jest konieczne.

 1. Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe.
 2. Abonent ma prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli:
 • nie są już niezbędne do wykonania Umowy,
 • Abonent cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w szczególności nie są one niezbędne do wykonania Umowy,
 • Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • przetwarzanie danych osobowych Abonenta było niezgodne z prawem.
 1. Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administratorowi danych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Abonenta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Abonent może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych gdy:
 • Abonent kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 1. Abonent ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jego dotyczące, które przekazał Administratorowi danych i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych. Abonent ma także prawo żądać, by Administrator danych przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.
 2. Dane Abonenta przechowywane będą przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu
 • w okresie dochodzenia roszczeń, ich ustalania, podejmowania przed nimi obrony,
 • wykonywania obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) lub
 • do czasu cofnięcia zgody – gdy dane są przetwarzane na tej podstawie.
 1. W przypadku gdy dane Abonenta przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Abonent może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
 2. Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3. Na podstawie art. 165 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji Administrator danych przetwarzać będzie dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Administratorze danych z mocy prawa. Dane transmisyjne mogą też być przetwarzane na podstawie udzielonych przez Abonenta zgód na ich przetwarzanie, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.
 4. Administrator danych przetwarza dane o lokalizacji, to jest dane wskazujące na geograficzne położenie urządzenia końcowego Abonenta, inne niż dane niezbędne do przekazywania komunikatów w sieci lub naliczania opłat za usługę w przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dane te mogą także być przetwarzane za zgodą Abonenta, za zgodą wskazaną w oświadczeniu o udzieleniu tej zgody.

PRAWO SPRZECIWU

W odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych wskazanej powyżej – tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO, Abonentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Inne wpisy

"ALT-KOM" Podkarpacki Operator Telekomunikacyjny