Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

Wpisy

Colleagues standing in office talking

Szanowni Państwo,

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ALT-KOM Sp. z o.o. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin w nowej wersji będzie obowiązywał od dnia 12 grudnia 2018 r. we wszystkich umowach zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z treści zmienionego regulaminu, informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez operatora zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie nie tylko pisemnej, ale także elektronicznej i dokumentowej np. poprzez e-mail. Z uwagi na pewność obrotu operator zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej. Operator umożliwia zaś dokonanie zmiany umowy, zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentowej.

Z poważaniem
Operator Telekomunikacyjny ALT-KOM sp z o.o.

Inne wpisy

"ALT-KOM" Podkarpacki Operator Telekomunikacyjny